Adviezen

De Cultuurraad als adviesraad

 

Het gemeentebestuur van Evergem heeft een dertiental adviesraden en commissies. De Cultuurraad is er één van. Het gemeentebestuur is wettelijk verplicht advies te vragen aan de Cultuurraad voor de aangelegenheden inzake cultuur. De ingewonnen adviezen zijn evenwel niet bindend. Het gemeentebestuur moet er wel rekening mee houden en moet aan de Cultuurraad de argumenten kenbaar maken waarom het advies niet wordt gevolgd.

 

Het bestuur van de Cultuurraad neemt deze adviserende taak nauw ter harte. Het streeft steeds naar kwalitatief goed onderbouwde adviezen.

 

 

Advies voor nieuwe straatnamen

 

Een nieuwe straatnaam is belangrijk want die naam verbindt ons met de bodem en zijn verleden en waarden.

 

Op regelmatige tijdstippen wordt door het gemeentebestuur om advies gevraagd in verband met nieuwe straatnamen. Zo werden er in 2009 niet minder dan twaalf voorstellen voor nieuwe straatnamen ingediend! Meestal gaat het om nieuwe straten in nieuwe verkavelingen. Een goed advies formuleren vraagt tijd en energie.

 

Het bestuur gaat op zoek naar plaatsnamen, vraagt raad aan bestaande diensten (archeologie, erfgoed), duikt in de bestaande bibliografie, raadpleegt de archieven van onze gemeente en gaat ter plaatse praten met de oudste generatie. De verschillende mogelijke namen worden in de schoot van de Cultuurraad besproken, gewikt en gewogen. Tenslotte wordt een schriftelijk advies overgemaakt aan het gemeentebestuur.

 

Het bestuur tracht volgende principes te respecteren:

 

Indien mogelijk worden oude plaatsnamen of toponiemen gered of in ere hersteld.

Persoonsnamen worden vermeden.

De nieuwe straatnamen moeten passen bij de omliggende reeds bestaande namen.

Indien het om meerdere straten gaat, is het vaak aangewezen om namen uit eenzelfde verzameling te nemen.

Er mag geen verwarring bestaan met reeds bestaande straatnamen, dit voornamelijk om hulpdiensten niet op een dwaalspoor te brengen.

 

Overzicht adviezen straatnamen

 

 

© Cultuurraad Evergem

TOP

Cultuurraad Evergem

 

Goeiingen, 21

9940   Evergem

09 357 44 41