Cultuurraad
Logo Cultuurraad Evergem - verenigd in cultuur

Gemeentelijke Cultuurraad Evergem


Als gevolg van de cultuurpactwet van 16 juli 1973 en van het cultuurpactdecreet van 28 januari 1974 zijn de gemeente-besturen verplicht om over een cultuurraad te beschikken en in het beleid rekening te houden met de adviezen geformuleerd door deze raad. Het College en de Gemeenteraad van Evergem zijn bijgevolg verplicht de Cultuurraad te betrekken bij de voorbereiding, de evaluatie en de uitvoering van het gemeentelijke beleid inzake cultuur. De materies die onder cultuur vallen zijn onder meer taal, schone kunsten, cultuurpatrimonium, bibliotheken, permanente opvoeding en culturele animatie, vrijetijdsbesteding en toerisme. Een heel brede waaier, dus. Zo wordt bijvoorbeeld voor de toekenning van een nieuwe straatnaam, systematisch om advies gevraagd aan de Cultuurraad.

 

De Cultuurraad groepeert de culturele gebruikers van de gemeente, zowel groeperingen als individuele gebruikers van om het even welk ideologische of filosofische strekking. Om lid te worden van de Cultuurraad, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden staan in het huishoudelijk reglement van de Cultuurraad onder paragraaf 5 en 6 (zie laatste paragraaf hieronder). Op dit ogenblik zijn een zestigtal verenigingen lid van de cultuurraad: het zijn socioculturele of culturele verenigingen alsook verenigingen voor amateurkunsten en erfgoed. Zo zijn de afdelingen van KAV, KVLV, Markant, OKRA en vele anderen, lid van de Cultuurraad alsook de fanfares, toneelgroepen, koren en andere verenigingen. Ze komen uit de negen kerkdorpen die Evergem rijk is: Evergem-centrum, Sleidinge, Ertvelde, Belzele, Kerkbrugge-Langerbrugge, Wippelgem, Doornzele, Kluizen en Rieme. Ook individuen kunnen lid zijn van de raad door coöptatie. Ze worden lid omwille van hun deskundigheid of van de ondervertegenwoordiging van bepaalde categorieën of deelgemeenten. Met de leden maakt u kennis op deze website onder de rubriek ‘Leden’.

 

De Cultuurraad kiest onder zijn leden een bestuur. Dit bestuur is de spreekbuis van de raad. Het werkt autonoom en het geeft verantwoording af aan zijn leden op de algemene vergaderingen die minstens tweemaal per jaar gehouden worden. Het bestuur beschikt ook over een werkingstoelage en geeft hiervoor verantwoording af aan het gemeentebestuur.

 

Het bestuur neemt ook bepaalde initiatieven om de cultuurbeleving in de gemeente te stimuleren. Zo behoren het jaarlijkse nieuwjaarsconcert en de tweejaarlijkse culturele veertiendaagse stilaan tot de tradities in Evergem. Met het bestuur kan u beter kennis maken op deze site onder de rubriek ‘Bestuur’.

 

Zowel de statuten van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem als het huishoudelijk reglement zijn te vinden op deze site onder de rubriek ‘Reglementen’.

 

 

Voor de duur van één legislatuur.

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd het nieuwe gemeentebestuur begin januari 2013 geïnstalleerd. Voor de adviesraden zoals de Gemeentelijke Cultuurraad, betekent dit ook een nieuw begin. Ter gelegenheid van elk legislatuur moet er een nieuw bestuur worden gekozen. De Vlaamse decreten voorzien een vernieuwing van de besturen van de adviesraden samen met de nieuwe gemeentebesturen. Maar vergis u niet, het bestuur van de Cultuurraad heeft niets met politiek te maken. De bestuursleden zijn vrijwilligers die zich voor cultuur in de brede zin willen inzetten. Geen politieke mandaten dus. En dat maakt dat het bestuur in een volledige onafhankelijkheid kan handelen. Dat was ook de bedoeling van de wetgever.

 

Op de algemene vergadering van 16 april 2013 werd het huidige bestuur gekozen. Vier bestuursleden hernieuwden hun mandaat niet. We danken heel oprecht Gaby D'Hondt, Stefan Lehoucq, Carlos Verstraete en Oscar Willaert voor hun jarenlange inzet voor de cultuurraad.

 

Op 25 november 2014 had de wissel plaats tussen voorzitter Freddy Van Herzeele en zijn opvolger Luc Van Vynckt. Ook penningmeester Patrick Mommens gaf toen de stok door aan Gilbert Roegiest. Leen Van den Abeele kwam het bestuur versterken op 19 april 2016 en Annie Van der Jeugd gaf in oktober 2016, na acht jaar, haar ontslag als bestuurslid. Tenslotte werd Annemie Van den Bossche bestuurslid op 29 november 2016.

 

 

De opeenvolgende voorzitters

 

Sinds de fusie van de gemeenten, zijn de voorzitters van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem:

 

  • Achiel De Vos (1977-1989)
  • Johan Van de Steene (1989-2005)
  • Freddy Van Herzeele (2005- 2014)
  • Luc Van Vynckt (2014 - 2018)
Download logo Cultuurraad Evergem


PDF - geschikt voor druk
PNG - online gebruik en office documenten
JPG - online gebruik en office documenten
Raad van Bestuur van de Cultuurraad Evergem

Luc Van Vynckt: voorzitter

Luc werkte 12 jaar op het provinciebestuur met een Master Bestuurskunde, Stedenbouw en ruimtelijke ordening-diploma. Nadien was hij gedurende 25 jaar secretaris van het OCMW van Evergem. Hij is erelid van de Provinciale commissie voor Monumenten en Landschappen van Oost-Vlaanderen. Luc is een aktieve beeldende kunstenaar (schilderen en grafiek) en woont in Evergem.
Zijn taken: naast de vele representaties en contacten, neemt hij de Culturele Veertiendaagse, Open Monumentendag, het nieuwjaarsconcert, het verenigingsleven en de subsidies.Erik Goethals: ondervoorzitter

Erik is sedert 2006 als deskundige gecoöpteerd lid van de cultuurraad en sinds 2010 ondervoorzitter. Hij is gepensioneerd na een 34-jarige professionele loopbaan in het verzekeringswezen. Hij is actief in de stuurgroep Okra-Academie Gent en in Opendoek Amateur-theater Vlaanderen. Hij heeft een ruime interesse voor beeldende kunst en erfgoed, in het bijzonder voor roerend erfgoed. Erik is woonachtig te Sleidinge.

Zijn taken: de Culturele Veertiendaagse, de subsidies en het verenigingsleven.Francine Hamerlinck: secretaris

Francine maakt sinds 2005 deel uit van het bestuur. Sinds 2006 is ze secretaris van onze Cultuurraad. Beroepshalve was ze werkzaam in het onderwijs. Nu is ze gepensioneerd en woont in Wippelgem. Naast de Cultuurraad is ze ook actief lid in het verenigingsleven van onze gemeente. Algemeen heeft ze vooral interesse in erfgoed.

Haar taken: de Culturele Veertiendaagse, de subsidies en het verenigingsleven.Gilbert Roegiest: penningmeester

Gilbert is bestuurslid sinds 16 april 2013. Hij doorliep een professionele loopbaan van 37 jaar bij Arcelor Mittal. Tien jaar geleden kwam hij wonen in de deelgemeente Sleidinge. Hij is lid van andere adviesraden in Evergem: PWA, DCO, milieuraad en VCACC. Zijn hobby’s zijn o.a. cultuurbeleving, reizen en lezen.

Zijn taken: Het nieuwjaarsconcert en straatnamen.Raf Dufort

Raf werkt als teamleider Transport & Logistiek bij een multinational in Gent. Hij staat al 30 jaar in het sociaal-culturele leven en is vooral begaan met het verenigings-leven en het vrijwilligerswerk binnen het sociale weefsel. Hij bouwde een jarenlange ervaring op in Zwijnaarde. Hij houdt van kunst, wandelt graag en kan genieten van een goed boek. Raf vestigde zich in 2012 in Sleidinge.

Zijn taak: Open Monumentendag.Hugo Jacobs

Hugo is gecoöpteerd bestuurslid sinds 2011. Tijdens zijn loopbaan vervulde hij een directiefunctie in het hotelonderwijs. Daarna bouwde hij een cateringbedrijf uit. Hij heeft een brede belangstelling voor cultuur en sinds hij gepensioneerd is houdt hij zich bezig met schilderkunst. Hugo woont in deelgemeente Evergem.
Zijn taken: de Culturele Veertiendaagse, subsidies en het verenigingsleven.Patrick Mommens

Patrick vervoegt het bestuur van de cultuurraad in 1995. Tussen 2006 en 2014 was hij penningmeester. Hij is een paar jaar gepensioneerd en doorliep een boeiende loopbaan bij Defensie. Naast zijn inzet voor de cultuurraad, is hij ook stadsgids en reisleider. Hij woont in deelgemeente Evergem.

Zijn taken: Patrick legt zich in het bijzonder toe op Open Monumentendag, het nieuwjaarsconcert, de straatnamen, externe communicatie en toerisme.Joannes Van den Abeele

Joannes wordt bestuurslid in 2006. Als burgerlijk ingenieur is hij 40 jaar werkzaam in de industrie, in het bijzonder in de sector van energie en papier. Hij is actief in het sociale en culturele verenigingsleven te Kluizen. Joannes heeft een bijzondere interesse voor industriële archeologie. Hij volgt bijscholing in muziek en talen.

Zijn taken: De Culturele Veertiendaagse en het verenigingsleven.Leen Van den Abeele

Leen is professioneel opgegroeid in het grafische vak. Die kennis, opgedaan in grafische bedrijven en drukkerijen, de socioculturele sector en non-stop opleidingen, stellen haar in staat alle facetten van het grafische vak en sociale media in praktijk te brengen.

Leen groeide op in Wippelgem en vertoefde ook 12 jaar in Doornzele en is intussen woonachtig in deelgemeente Kerkbrugge. Leen is geen familie van Joannes. Ze vervoegde het bestuur op 19 april 2016.Annemie Van den Bossche

Annemie geniet reeds vele jaren van het rijke culturele leven van onze gemeente. Professioneel werkt ze als adviseur binnen een studiebureau rond bodemonderzoek en -sanering. Zelf is ze actief lid van Open Doek en van de toneelverenigingen Strobos (Sleidinge) en Podium (Lovendegem). Annemie woont intussen reeds 7 jaar in deelgemeente Sleidinge. Ze is bestuurslid geworden op 29 november 2016.Freddy Van Herzeele

Freddy is bestuurslid sinds 2001 en was een negental jaren voorzitter. Freddy is gepensioneerd en doorliep een professionele loopbaan van 36 jaar in het bankwezen. Hij woont in deelgemeente Sleidinge. Zijn hobby's zijn fietsen, wandelen, vissen en biljarten.

Zijn taken: Freddy neemt de taken op zich van het nieuwjaarsconcert en het verenigingsleven. Hij is eveneens vertegenwoor-diger in de Seniorenraad.

CULTUURRAAD EVERGEM    Goeiingen 21, 9940   Evergem, 09 357 44 41      © All Rights Reserved     Privacy