info en documenten

Niet gevonden?

 

Stel je vraag in dit formulier

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulier is goed verzonden

Statuten en Reglementen

 

Statuten van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem 

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem 

 

 

Reglementen

 

Deelname aan de Culturele Veertiendaagse 

Prijs van de Cultuur (vernieuwd in september 2015) 

Prijs voor Cultuurverdienste (vernieuwd in september 2015) 

Subsidiereglement (beheerd door het Cultuurcentrum van Evergem) 

 

 

 

Subsidies voor de verenigingen

 

Gebaseerd op een intern reglement dat ieder jaar werd aangepast aan opduikende uitzonderingen, verdeelde het bestuur van de Cultuurraad jaarlijks de gemeentelijke werkingstoelage onder de verenigingen die lid zijn van de Cultuurraad. Deze jaarlijkse oefening werd hoe langer hoe complexer. Het ingewikkelde reglement en de zware bewijslast die de verenigingen moesten indienen, zorgden ervoor dat het ganse systeem van subsidieverdeling aan een grondige herziening toe was.

 

Op 18 december 2004 werd beslist om de taak van subsidieverdeling over te hevelen van de Cultuurraad naar de ambtenaren van de gemeente, met name naar het Cultuurcentrum. De verantwoordelijke was dus niet meer de voorzitter van de Gemeentelijke Cultuurraad, maar de cultuurfunctionaris-directeur van het Cultuurcentrum.

 

Deze overheveling ging gepaard met de beoogde hervorming van het verdeelsysteem, lees de administratieve vereenvoudiging. Daar waar het oude systeem eerder gebaseerd was op de hoeveelheid activiteiten van elke vereniging, werd het nieuwe systeem geschoeid op het cultuurbeleid van onze gemeente: subsidie als ondersteuning van het beleid.

 

In grote lijnen is de werkingstoelage waarop een erkende vereniging beroep kan doen, gebaseerd op de activiteiten die de confrontatie met kunsten beogen, die vormingen aanbieden en die eventueel ontmoetingen in de hand werken. Voor amateurkunsten tellen de cultuurspreidende activiteiten die de bestaansreden van die verenigingen uitmaken.

 

Belangrijk is ook het feit dat vanaf nu een koppeling is gemaakt met de internetruimte ‘Verenigingengids’ van de gemeentelijke website. Op deze site moeten alle verenigingen die aanspraak willen maken op een subsidie, hun activiteiten kenbaar maken. Dit is niet enkel een controlemiddel, maar het is bovendien voor de betrokken verenigingen een handig en kostenloos promotiemiddel.

 

Het nieuwe subsidiereglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 augustus 2007. De tekst van dit reglement is te vinden op deze site onder de rubriek 'Reglementen'.

 

Wat de bedragen betreft, was er in 2016 een totale som van 32.228,27 euro beschikbaar, te verdelen onder de leden. Hierbij de verdeling 2015-2016.

 

 

Subsidie voor het bestuur

 

Voor de werking van de Cultuurraad in 2016 beschikte het bestuur over een werkingstoelage van 3.128,94 euro.

© Cultuurraad Evergem

TOP

Cultuurraad Evergem

 

Goeiingen, 21

9940   Evergem

09 357 44 41